Công văn của Sở GD&ĐT Nghệ An về việc cho học sinh trở lại trường, sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 661/SGD&ĐT-VP ngày 23/4/2020 của Sở GD&ĐT Nghệ An về việc cho học sinh trở lại trường, sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

 Nguồn http://nghean.edu.vn/van-ban-cong-van/thong-bao-gioi-thieu/cong-van-cua-so-gd-dt-nghe-an-ve-viec-cho-hoc-sinh-tro-lai-t.html