Trình độ lùi như tiến,tiến như lùi là có thật…

Đường rộng thênh thang nhưng ta vẫn tắm ao cho mát =))